7) 12.04.2023

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zapraszamy do składanie ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.:
„Obsługa techniczna instalacji uzdatniania wody, węzła cieplnego oraz instalacji wentylacji nowo powstałej
pływalni Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie przy ul. Gomulińskiego 2 wraz z dostawą
specjalistycznych środków chemicznych”

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-cd9fbc08-f73c-11ee-b016-82aaee56c84c 

 

6)  8.04.2024 

O G Ł O S Z E N I E  O T W A R T E G O  K O N K U R S U  O F E R T

„ WYNAJEM TORÓW OD SOBOTY DO NIEDZIELI NA PŁYWALNI
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PRUSZKOWIE „

konkurs ofert wynajem torów dla szkółek sobota - niedziela

karta merytoryczna

ocena formalna wniosków

ostateczne wyniki oceny formalnej

ocena merytoryczna wniosków sobota niedziela

zarządzenie do oceny merytorycznej

 

 

 

 

 

5)  8.04.2024 

O G Ł O S Z E N I E  O T W A R T E G O  K O N K U R S U  O F E R T

„ WYNAJEM TORÓW OD PONIEDZIAŁU DO PIĄTKU NA PŁYWALNI
SZKOŁY MISTRZOSTWA SPORTOWEGO W PRUSZKOWIE „

konkurs ofert wynajem torów dla szkółek poniedziałek - piątek

karta merytoryczna

ocena formalna wniosków

ostateczne wyniki oceny formalnej

ocena merytoryczna wniosków poniedziałek piątek

zarządzenie do oceny merytorycznej

 

 

4) 8.02.2024

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zapraszamy do składanie ofert w postępowaniu 

Świadczenie usług ratowniczych w pływalni Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Pruszkowie w 2024 roku.

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-ce8e1b14-c5a1-11ee-a84d-d63fc4d19e65 

ID postępowania ocds-148610-ce8e1b14-c5a1-11eea84d-d63fc4d19e65 

3) 02.02.2024 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 

Zapraszamy do składanie ofert w postępowaniu "Świadczenie kompleksowego utrzymania czystości wraz z zaopatrzeniem w środki chemiczne niezbędne do wykonania zadania w pływalni Szkoły Mistrzostwa Sportowego
w Pruszkowie w 2024 roku " 

https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-0297f78d-c1bc-11ee-a84d-d63fc4d19e65

informacja o wyborze oferty

 

2) 12.01.2024 

Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2024

 plan zamówień 2024

 

 

1)  9.01.2024

ZAPYTANIE OFERTOWE

dla zamówień o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

kwoty 130 000 zł netto

Zamawiający:

Powiat Pruszkowski, Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące w Pruszkowie

Zaprasza do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia bez stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych pn.: Uruchomienie oraz obsługa techniczna instalacji uzdatniania wody oraz wentylacji nowo powstałej pływalni Szkoły Mistrzostwa Sportowego zlokalizowanej przy ul. Gomulińskiego 2 wraz z dostawą specjalistycznych środków chemicznych.

zapytanie ofertowe

wyjaśnienie do zapytania ofertowego

załącznik nr 1 - OPZ

formularz ofertowy

projekt umowy

załącznik -wykaz osób

wykaz usług

rozstrzygnięcie zapytania ofertowego