UCZELNIE WYŻSZE:

 

Uniwersytet Warszawski:

Wydział Geografii i Studiów Regionalnych UW

http://www.wgsr.uw.edu.pl

Istnieje od 1977 roku. Skupia ekspertów zajmujących się problematyką kształtowania środowiska i przestrzeni. Prowadzone są tu badania z zakresu m.in.: ekologii krajobrazu, modelowania procesów hydrologicznych, procesów morfodynamiki w środowiskach pustynnych i młodoglacjalnych, uwarunkowań zmian globalnych klimatu i bioklimatologii, procesów urbanizacji, rozwoju lokalnego i regionalnego, zagospodarowania turystycznego czy relacji człowiek-środowisko w wybranych obszarach Ameryki Łacińskiej, na Bliskim Wschodzie oraz regionie Azji i Pacyfiku. Studenci wydziału mogą korzystać ze stacji meteorologicznej, położonej na terenach polodowcowych, nad Jeziorem Włocławskim w Murzynowie niedaleko Płocka.

Dziekan: prof. dr hab. Maciej Jędrusik.
Prodziekani: dr hab. Marcin Solarz, prof. UW; dr Sylwia Dudek-Mańkowska; dr Maria Joanna Korotaj-Kokoszczyńska.

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wykładach popularnonaukowych oraz lekcjach poglądowych w Murzynowie.

 

 Uczelnia Techniczno- Handlowa im. Hanny Chodkowskiej w Warszawie

http://www.uth.edu.pl/

Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej pod swoją obecną nazwą funkcjonuje od 21 lutego 2014 r. posiada jednak wieloletnią tradycję. Uczelnia widnieje w rejestrze uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 5. Została utworzona na mocy decyzji Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 1992 r. (DNS-3-TBM-31/92) jako Wyższa Szkoła Zarządzania i Marketingu. Podczas ponad swojej ponad dwudziestoletniej historii Uczelnia zmieniała nazwę jeszcze dwa razy: w 2004 r. na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa oraz w 2006 r. na Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej pod którą to nazwą uczelnia funkcjonowała do niedawna. Zmiana nazwy na Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej spowodowana była włączeniem Wyższej Szkoły Cła i Logistyki w struktury Wyższej Szkoły Zarządzania i Prawa im. Heleny Chodkowskiej. W związku z łączeniem szkół wyższych o różnych profilach kształcenia istotna zmiana nazwy uczelni była konieczna aby odzwierciedlić nową, szerszą ofertę programową. Obecna nazwa Uczelni łączy w sobie zarówno kształcenie na kierunkach technicznych, jak i społecznych.

Rektor Uczelni: dr Iwona Przychocka, prof. UTH


 Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach, wykładach, prelekcjach organizowanych przez Uczelnię.

 

 

INSTYTUCJE OGÓLNOKRAJOWE i REGIONALNE:

 

Komenda Główna Policji

Biuro Historii i Tradycji Policji KGP

http://hit.policja.gov.pl

Biuro Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji realizuje zadania związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby.W skład  struktury Biura wchodzą następujące zespoły: Zespół Edukacji Społecznej, Zespół Propagowania Historii, Zespół Zbiorow Historycznych.

p.o. Dyrektora Biura- nadk. Zbigniew Bartosiak

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach z pracownikami Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji zarówno na terenie szkoły jak i w jednostce  Biura w Warszawie.

 

Instytut Pamięci Narodowej

Biuro Edukacji Narodowej

https://ipn.gov.pl/

Za działalność edukacyjną IPN odpowiada Biuro Edukacji Narodowej. Prowadzi ono działania edukacyjne, wystawiennicze i wydawnicze w kraju i za granicą, w tym w zakresie porozbiorowej i najnowszej historii Polski. Zgodnie z zapisami ustawy o IPN działalność Biura Edukacji Narodowej polega na upowszechnianiu w kraju i za granicą stanowisk i opinii dotyczących najważniejszych dla narodu polskiego wydarzeń historycznych, popularyzacji porozbiorowej i najnowszej historii Polski jako elementu wychowania patriotycznego, promowaniu wiedzy o udziale Polaków i ich formacjach wojskowych na frontach walk, przeciwdziałaniu rozpowszechnianiu w kraju i za granicą informacji i publikacji o nieprawdziwych treściach historycznych, krzywdzących lub zniesławiających Rzeczpospolita Polską lub naród polski, informowaniu o metodach, miejscach i sprawcach zbrodni popełnionych przeciwko narodowi polskiemu, wspieraniu przedsięwzięć społecznych mających na celu kreowanie patriotyzmu i umacnianie tożsamości narodowej.

p.o. Naczelnika OBENdr Dariusz Gałaszewski

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w konferencjach, prelekcjach oraz warsztatach historycznych organizowanych przez OBEP w Warszawie. Realizują także wiele projektów, nad którymi patronat objął IPN.

 

 

Muzeum Dulag 121 w Pruszkowie

http://www.dulag121.pl/

Muzeum Dulag 121 to nowoczesna, multimedialna ekspozycja poświęcona obozowi przejściowemu dla ludności cywilnej wygnanej z Warszawy podczas Powstania Warszawskiego. Nowe Muzeum powstało na terenie dawnego obozu Dulag 121 w Pruszkowie. 

Dyrektor Muzeum: mgr Małgorzata Bojanowska

Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w spotkaniach, prelekcjach, wykładach oraz lekcjach muzealnych organizowanych przez pracowników Muzeum.

 

 KLUBY SPORTOWE: 

Szkoła współpracuje z następującymi klubami sportowymi:

 

MKS ,,Znicz"

GLKS ,,Nadarzyn"

MKS ,,Pruszków"

Stowarzyszeniem Grupa Przyjacół Sportu ,,Żbik"

 

W 2014 r. szkoła otrzymała od PKOL złoty medal ,,Za zasługi dla Polskiego Ruchu  Olimpijskiego".

 

 .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

;