25-28 lutego 1921 r.
Trzeci Zjazd Stowarzyszenia Mechaników Polskich w Ameryce w stanie Ohio podjął decyzję o wybudowaniu i uruchomieniu Szkoły Rzemieślniczo- Technicznej
w Pruszkowie.

1 grudnia 1921 r.
Została powołana do życia Szkoła Rzemieślniczo ? Techniczna w Pruszkowie. Aktu otwarcia dokonał inż. Jan Piotrowski - dyrektor techniczny Wytwórni Obrabiarek i Narzędzi Stowarzyszenia Mechaników Polskich z Ameryki. Dyrektorem Szkoły został Jan Kozakiewicz.

1 września 1922 r.
Naukę w szkole rozpoczęło 57 uczniów. Dyrektorem Szkoły został inż. Stanisław Hajdukiewicz.

1923 r.
Szkoła otrzymała nową nazwę: Szkoła Rzemieślniczo - Przemysłowa Stowarzyszenia Mechaników w Pruszkowie.

1924/1925 r.
Szkołę opuścili pierwsi absolwenci - 13 osób.

1929 r.
Dyrektorem Szkoły został inż. Julian Gomuliński, funkcję tę pełnił, z kilkuletnią przerwą w okresie okupacji, do roku 1949 r.

1938 r.
Szkoła została przemianowana na prywatne męskie 3 klasowe Gimnazjum Mechaniczne Stowarzyszenia Mechaników z Ameryki Spółka Akcyjna.

18 czerwca 1939 r.
Gimnazjum Mechaniczne otrzymało sztandar szkoły, ufundowany ze składek pracowników Fabryki Narzędzi i Obrabiarek Stowarzyszenia Mechaników Polskich
z Ameryki, Koła Absolwentów Szkoły, uczniów i społeczeństwa pruszkowskiego. Hasło programowe wyhaftowane na sztandarze brzmiało: „Przez naukę i pracę do potęgi państwa”.

1939-1945 r.
W polityce okupacyjnej władz niemieckich szkoła miała pełnić ściśle określoną funkcję: przygotować robotników do produkcji uzbrojenia na potrzeby armii niemieckiej. Władze okupacyjne wyraziły zgodę na nauczanie praktyczne zawodu, zawiesiły natomiast nauczanie przedmiotów teoretycznych. W 1940 r. na skutek starań dyrektora J. Gomulińskiego i inż. J. Piotrowskiego władze niemieckie zezwoliły na naukę młodzieży w szkole, wykreślając jednocześnie takie przedmioty jak: nauka o Polsce, historia, język polski, geografia, religia. Wprowadziły zaś naukę języka niemieckiego i korespondencję. Nauczyciele szkoły w tym okresie nie bacząc na niebezpieczeństwo realizowali pełny program polskiej szkoły. Wielu pedagogów działało w konspiracyjnych komórkach AK.

1944 r.
Teren szkoły przekazano władzom okupacyjnym, których zadaniem było zniszczenie wszystkich budynków i maszyn. Szkoła ocalała. W 1945 r. rozpoczęły się w niej zajęcia.

1950 r.
Szkoła przyjęła nazwę Technikum Budowy Obrabiarek i specjalizowała się w kształceniu techników - mechaników, specjalistów w dziedzinie budowy i eksploatacji obrabiarek oraz konstrukcji narzędzi skrawających.

1958 r.
Kolejna reforma w szkolnictwie doprowadziła do przekształcenia Technikum Obrabiarek w pięcioletnie Technikum Mechaniczne w Pruszkowie.
Stanowisko dyrektora objął Wacław Dziugieł.

1961 r.
Podczas Zjazdu Absolwentów Szkoły Zarząd Główny Związku Zawodowego Metalowców w Polsce ofiarował szkole sztandar. Hasło programowe na sztandarze brzmiało: „Ojczyzna, Nauka, Praca”.

1964 r.
Władze szkolne podjęły decyzję o budowie nowego gmachu szkolnego. W tym samym roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego.

5 września 1966 r.
Odbyła się uroczystość oddania do użytku nowego budynku szkolnego.

1967/68 r.
Na wniosek Koła Absolwentów, Ministerstwo Oświaty powołało Zespół Szkół Zawodowych i nadało mu imię Jana Niedzińskiego. Uroczystość odbyła się 16 października. Uchwałą Rady Pedagogicznej dzień ten stał się Świętem Szkoły.W skład Zespołu Szkół Zawodowych weszły następujące typy szkół:
Technikum Mechaniczne, Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Państwowa Szkoła Techniczna. Zespołem tym kierował od września 1958 r. inż. Wacław Dziugieł.

Na wniosek dyrekcji szkoły władze miasta nadały odcinkowi ulicy Krasicowej od ulicy Staszica do przejazdu kolejowego nazwę inż. Juliana Gomulińskiego. Jednocześnie wmurowano tablicę upamiętniającą postać długoletniego dyrektora szkoły.

19 października 1968 r.
Odbyło się uroczyste wręczenie sztandaru i nadanie imienia działającemu w szkole od 1965 r. Starszoharcerskiemu Szczepowi im. Jana Niedzińskiego przy Zespole Szkół Zawodowych.

1970 r.
Dzięki propagowaniu rozwoju kultury fizycznej i sportu szkolnego przez Dyrektora Wacława Dziugieła, szkoła otrzymała status szkoły sportowej. Z okazji jubileuszu 50 lecia istnienia, Zarząd Główny Szkolnego Związku Sportowego przyznał szkole honorową odznakę "Za zasługi w Sporcie Szkolnym ". Odznakę tę otrzymaliśmy jako pierwsza szkoła w Polsce.

1977 r.
W budynku warsztatowym wybuchł pożar, który zniszczył połowę pomieszczeń socjalnych i administracyjnych.

wrzesień 1979 r.
W 40 rocznicę września 1939 r. w szkole odbyła się Wojewódzka Inauguracja Roku Sportu Szkolnego, w czasie której stadion szkolny otrzymał imię Antoniego Cejzika.

1 września 1981 r.
Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Mechanicznych objął mgr Ryszard Baecker.

1985 r.
Szkoła wybudowała halę sportową, która służy uczniom szkoły oraz młodzieży biorącej udział w zajęciach Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.
Na wniosek Absolwentów, Wychowanków Szkoły i Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego 16 października 2004 r. hali nadano imię Wacława Dziugieła.

1996/1997 r.
Młodzież podjęła naukę w nowopowstałych szkołach: Liceum Ogólnokształcące - profil informatyczny, Liceum Techniczne - profil informatyczny. W tym roku szkoła obchodziła 75 lecie istnienia.

1998/1999 r.
Zespół Szkół Mechaniczno - Elektrycznych został przemianowany na Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

28 marca 2001 r.
Szkołę odwiedził Jego Eminencja Kardynał Józef Glemp Prymas Polski.

2001/2002 r.
Reforma systemu edukacji spowodowała, że nie było naboru do klas pierwszych. We wrześniu przeprowadzono próbną maturę zgodnie z założeniami tzw. Nowej Matury. W tym roku szkolnym zakończyły działalność warsztaty szkolne.

2004 r.
Szkoła przystąpiła do Ogólnopolskiej Akcji pod patronatem Prezydenta Polski Aleksandra Kwaśniewskiego i uzyskała tytuł „Szkoła z Klasą”.

1 września 2006 r.
Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących objęła mgr inż. Wanda Kurek

4 września 2006r.
Na apelu inaugurującym rok szkolny 2006/2007 po raz pierwszy w szeregach uczniów wystąpiła młodzież Gimnazjum Sportowego, które zostało powołane w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie.

8 września 2006 r.
Został oddany do użytku zmodernizowany stadion sportowy przy Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących.

1 grudnia 2006 r.
Uroczyste obchody 85-lecia Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Pruszkowie, Święto Szkoły ustanowione Uchwałą Rady Pedagogicznej we wrześniu 2006r.

21 grudnia 2006 r.
Został oddany do użytku drugi z nowych obiektów Centrum Sportu Szkolnego - sztuczne lodowisko.

27 września 2008 r.
Oddano do użytku nowo wybudowaną salę gimnastyczną z pełnym zapleczem sanitarnym i sportowym.

23 czerwca 2009 r.
Pierwsi absolwenci ukończyli naukę w Gimnazjum Sportowym.

1 września 2009 r.
Rozpoczęło działalność Liceum Ogólnokształcące Sportowe, w którym rozpoczęli naukę pierwsi absolwenci Gimnazjum Sportowego.

15 listopada 2010 r.
Uroczyste oddanie do użytku nowego skrzydła budynku szkoły.

18 listopada 2010 r.
Uroczyste otwarcie zmodernizowanej hali Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego.

3 grudnia 2011 r.
Uroczyste obchody 90-lecia szkoły.

27 kwietnia 2012 r.

Pierwsi absolwenci Liceum Ogólnokształcącego Sportowego ukończyli naukę.

1 września 2013 r.

Na wniosek środowiska szkolnego Uchwałą Rady Powiatu Pruszkowskiego nazwa Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących została zmieniona na Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

10 kwietnia 2014 r.

Na wniosek organu prowadzącego szkołę tj. Starostwa Powiatu Pruszkowskiego szkoła otrzymała Złoty Medal „Za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego” przyznany przez Polski Komitet Olimpijski.

24 kwietnia 2014 r.

Szkoła została przyjęta do Mazowieckiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie.
Aktualnie szkoła kontynuuje działania z Programu Szkoły Promującej Zdrowie, aby po 3 latach móc uzyskać Wojewódzki Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie.

1 września 2016 r.

Stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Sportowych objął mgr Łukasz Borkowski.

3 grudnia 2016 r. 

Uroczyste obchody 95-lecia szkoły. Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej Janowi Piotrkowskiemu - przyjacielowi szkoły i „ojcu polskiej obrabiarki.”

2 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie dofinansowania budowy krytej pływalni przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Sportowych.

25 czerwca 2021 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych zdobywa tytuł Złotej Szkoły NBP.

5 grudnia 2021 r.

Uroczyste obchody 100-lecia szkoły.

24 czerwca 2021 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących i Sportowych broni tytułu Złotej Szkoły NBP z ubiegłego roku.

28 listopada 2022 r.

Rozpoczęcie budowy krytej pływalni przy ZSOiS w Pruszkowie.

30 stycznia 2023 r.

Akt Erekcyjny - wmurowanie kamienia węgielnego w fundamenty krytej pływalni.

29 sierpnia 2023 r.

Przedłużenie kadencji panu mgr. Łukaszowi Borkowskiemu na lata 2023-2028.

1 września 2023 r.

Zmiana nazwy szkoły na Szkoła Mistrzostwa Sportowego - Liceum Ogólnokształcące.

20 marca 2024 r.

Uroczyste otwarcie pływalni przy SMS-LO.