Wstęp
Szkoła Mistrzostwa Sportowego – Liceum Ogólnokształcące zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły www.zsois.pruszkow.pl.

Data sporządzenia deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono: 2022-08-01

W SMS-LO dla strony www. zsoispruszkow.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony:
Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/),
z którego wynika, że strona internetowa www. zsoispruszkow.pl spełnia wymagania w 93,68%.
Strona internetowa była budowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Szkoła będzie na bieżąco usuwać stwierdzone niedogodności na stronie internetowej

Daty publikacji i aktualizacji
• Data publikacji strony internetowej: 2016.10.06 
• Data ostatniej istotnej aktualizacji: 24-06-2022

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i grafik;
• brak audio deskrypcji dla materiałów video/multimedialnych;
• brak mapy serwisu;

Wyłączenia:
• mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
• część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

 

 

 

 

Informacja o dostępności
Serwis został zaprojektowany tak, aby był możliwy do obsłużenia dla jak najszerszej grupy użytkowników, niezależnie od używanej technologii, oprogramowania lub posiadanej dysfunkcji. Nieustannie poszukujemy rozwiązań, aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej. Jeżeli moją Państwo jakieś uwagi albo komentarze prosimy o kontakt.

Ułatwienia na stronie www. zsoispruszkow.pl
• zmiana rozmiaru czcionki (zmniejsz/zwiększ);
• skala szarości;
• wysoki kontrast;
• negatywny kontrast;
• jasne tło;
• podkreślenie odnośników;
• czytelna czcionka: resetuje osadzone czcionki;
• dostosowany pasek narzędzi jest również w pełni kompatybilny z urządzeniami mobilnymi;

Skróty klawiaturowe:
Domyślne skróty klawiszowe przeglądarki internetowej, „Enter” uaktywnia odnośnik i przyciski. Świadomie zrezygnowano z możliwości szerszego zastosowania skrótów klawiaturowych, aby uniknąć konfliktów z technologiami asystującymi (np. czytnikami ekranów), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Wersja mobilna serwisu
Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety. Zbudowany został w oparciu o metodę Responsive Web Design, dzięki czemu automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego. Liceum Ogólnokształcące im. Tomasza Zana nie oferuje osobnych aplikacji mobilnych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
• Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Anna Burek
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 22 758 89 62

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo:
• zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
• wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.
Żądanie musi zawierać:
• dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
• wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
• wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania
Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:
• Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i   

   Sportowych w Pruszkowie
• Adres: ul. Gomulińskiego 2, 05-804 Pruszków
• E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• Telefon: +48 22 758 89 62
Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
• Budynek szkoły jest częściowo przystosowany dla osób z

  niepełnosprawnościami.
• Wejście główne do budynku znajduje się od strony ul. Gomulińskiego.

  Wejście główne umożliwia podjazd dla osób ze szczególnymi   

  potrzebami/osób z niepełnosprawnościami
• Szkoła dysponuje windą, co umożliwia dostęp do wyższych kondygnacji.

  osobom o ograniczonej mobilności. W strefie obsługi klienta przy wejściu A

  znajduje się toaleta dla osób z niepełnosprawnościami
• Osoba uprawniona może wejść do budynku z psem asystującym/psem

  przewodnikiem.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych

  lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  • • Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.